Podręcznik użytkownika

Copyright © 2010-2018. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), wersja 3.0 lub późniejsza.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Jean-Pierre Charras, Fabrizio Tappero.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2015.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

Software version

KiCad 6.0

Wstęp

KiCad to pakiet programów Open Source do rysowania schematów i tworzenia obwodów drukowanych (PCB). Pod jego osobliwą i prostą powierzchnią, KiCad zawiera elegancką spójność następujących samodzielnych narzędzi:

 • KiCad : Menadżer projektu

 • Eeschema : Edytor schematów oraz edytor symboli

 • Pcbnew : Edytor obwodów drukowanych oraz edytor footprintów

 • GerbView : Przeglądarka plików Gerber

Dołączono też 3 narzędzia:

 • Bitmap2Component: Do tworzenia graficznych logotypów. Tworzy komponenty lub footprinty z map bitowych.

 • PcbCalculator: Podręczny kalkulator pomocny w obliczaniu elementów stabilizatorów, szerokości ścieżek na podstawie prądu obciążenia, rozmiarów ścieżek linii transmisyjnych, itp.

 • Page Layout Editor: A tool to create drawing templates (worksheets) to be used on schematics and PCBs.

Narzędzia te są zwykle uruchamiane za pomocą menadżera projektu, ale mogą też być uruchomione jako samodzielne aplikacje.

KiCad does not present any board-size limitation and it can handle up to 32 copper layers, 14 technical layers and 13 auxiliary layers.

KiCad umożliwia utworzenie wszystkich plików wymaganych do wyprodukowania obwodu drukowanego, czyli:

 • Pliki Gerber dla fotoploterów

 • pliki wierceń

 • pliki dla maszyn Pick&Place

Będąc oprogramowaniem Open Source (licencja GPL), KiCad reprezentuje sobą idealne narzędzie dla projektów zorientowanych na tworzenie elektroniki z gałęzi Open Hardware.

KiCad jest dostępny na platformach Linux, Windows oraz macOS.

System Requirements

KiCad is capable of running on a wide variety of hardware and operating systems, but some tasks may be slower or more difficult on lower-end hardware. For the best experience, a dedicated graphics card and display with 1920x1080 or higher resolution is recommended.

Please check the KiCad website for the latest system requirements: https://kicad-pcb.org/help/system-requirements/

Pliki i foldery programu KiCad

KiCad tworzy oraz używa plików ze specyficznymi rozszerzeniami (oraz folderami) dla poszczególnych plików schematów oraz obwodów drukowanych.

Plik menadżera projektu:

*.kicad_pro

Project file, containing settings that are shared between the schematic and PCB

*.pro

Legacy (KiCad 5.x and earlier) project file. Can be read and will be converted to a .kicad_pro file by the project manager.

Pliki edytora schematów:

*.kicad_sch

Schematic files containing all info and the components themselves.

*.kicad_sym

Schematic symbol library file, containing the component descriptions: graphic shape, pins, fields.

*.sch

Legacy (KiCad 5.x and earlier ) schematic file. Can be read and will be converted to a .kicad_sch file on write.

*.lib

Legacy (KiCad 5.x and earlier ) schematic library file. Can be read but not written.

*.dcm

Legacy (KiCad 5.x and earlier ) schematic library documentation. Can be read but not written.

*-cache.lib

Legacy (KiCad 5.x and earlier ) schematic component library cache file. Required for proper loading of a legacy schematic (.sch) file.

sym-lib-table

Symbol library list (symbol library table): list of symbol libraries available in the schematic editor.

Pliki i foldery edytora obwodów drukowanych:

*.kicad_pcb

Board file containing all info but the page layout.

*.pretty

Footprint library folders. The folder itself is the library.

*.kicad_mod

Footprint files, containing one footprint description each.

*.kicad_dru

Design rules file, containing custom design rules for a certain .kicad_pcb file.

*.brd

Legacy (KiCad 4.x and earlier ) board file. Can be read, but not written, by the current board editor.

*.mod

Legacy (KiCad 4.x and earlier ) footprint library file. Can be read by the footprint or the board editor, but not written.

fp-lib-table

Footprint library list (footprint library table): list of footprint libraries available in the board editor.

fp-info-cache

Cache to speed up loading of footprint libraries.

Pliki wspólne:

*.kicad_wks

Page layout (drawing border and title block) description file

*.net

Netlist file created by the schematic, and read by the board editor. This file is associated to the .cmp file, for users who prefer a separate file for the component/footprint association.

*.kicad_prl

Local settings for the current project, helps Kicad remember the last used settings such as layer visibility or selection filter. May not need to be distributed with the project or put under version control.

Inne pliki:

*.cmp

Plik z zapisanymi przypisaniami pomiędzy komponentami na schemacie i ich footprintami. Można go utworzyć za pomocą Pcbnew i zaimportować do Eeschema. Przeznaczeniem tego pliku jest import danych z Pcbnew do Eeschema, dla użytkowników którzy zmienili footprinty za pomocą Pcbnew (na przykład poleceniem Zamień footprinty) i chcą teraz uaktualnić dane o footprintach na schemacie ideowym.

Inne pliki:

Pliki te są generowane przez program KiCad do celów produkcji obwodów drukowanych.

*.gbr

Pliki Gerber, do produkcji płytki.

*.drl

Pliki wierceń (format Excellon), do produkcji płytki.

*.pos

Pliki położeń (format ASCII), dla maszyn układających elementy.

*.rpt

Pliki raportów (format ASCII), do celów dokumentacji.

*.ps

Pliki z rysunkami (Postscript), do celów dokumentacji.

*.pdf

Pliki z rysunkami (format PDF), do celów dokumentacji.

*.svg

Pliki z rysunkami (format SVG), do celów dokumentacji.

*.dxf

Pliki z rysunkami (format DXF), do celów dokumentacji.

*.plt

Pliki z rysunkami (format HPGL), do celów dokumentacji.

Storing and and sending KiCad files

KiCad schematic and board files contain all the schematic symbols and footprints used in the design, so you can back up or send these files by themselves with no issue. Some important design information is stored in the project file (.kicad_pro), so if you are sending a complete design, make sure to include it.

Some files, such as the project local settings file (.kicad_prl) and the fp-info-cache file, are not necessary to send with your project. If you use a version control system such as Git to keep track of your KiCad projects, you may want to add these files to the list of ignored files so that they are not tracked.

Installing and Upgrading KiCad

Importing settings

Each major release of KiCad has its own configuration, so that you may run multiple KiCad versions on the same computer without the configurations interfering. The first time you run a new version of KiCad, you will be asked how to initialize the settings:

configure settings

If a previous version of KiCad is detected, you will have the option to import the settings from that version. The location of the previous configuration files is detected automatically, but you may override it to choose another location if desired.

By default, the schematic symbol and footprint library tables from the previous version of KiCad will also be imported. If you would like to start with no library configuration, uncheck the Import library configuration from previous version checkbox.

You may also choose to start with default settings if you do not want to import settings from a previous version.

KiCad stores the settings files in a folder inside your user directory. Each KiCad version will store its settings in a subfolder of that folder (except for KiCad 5.1 and earlier, which did not use subfolders). Those folders are:

Windows

%APPDATA%\kicad

Linux

~/.config/kicad

Mac OS

/Users/<username>/Library/Preferences/kicad

Migrating files from previous versions

Modern versions of KiCad can open files created in earlier versions, but can only write files in the latest formats. This means that in general, there are no special steps to migrate files from a previous version besides opening the files. In some cases, the file extension for a file has changed from one KiCad version to the next. After opening these files, they will be saved in the new format with the new file extension. The old files will not be deleted automatically.

In general, files created or modified by one version of KiCad cannot be opened by older versions of KiCad. For this reason, it is important to keep backup copies of your projects when testing a new KiCad release, until you are confident that you will not need to use the older KiCad version anymore.

Hotkey configurations are not imported from previous versions at this time. You can manually import hotkey configurations by copying the various *.hotkeys files from the old version configuration directory to the new one. If you do so, please note that KiCad will not automatically detect conflicts such as one key being assigned to multiple actions.

Używanie Menadżera projektu

KiCad project manager (kicad or kicad.exe) is a tool which can easily run the other tools (schematic and board editors, Gerber viewer and utility tools) when creating a design.

Uruchamianie pozostałych aplikacji z poziomu Menadżera Projektu ma swoje zalety:

 • ``cross probing'' pomiędzy edytorem schematów a edytorem obwodów drukowanych.

 • synchronization of the design between the schematic editor and board editor (without creating netlist files)

KiCad currently only supports having one project open at a time. When running the schematic and board editors from the KiCad project manager, you can only edit the schematics and board associated with the open project. When these tools are run in stand alone mode, you can open any file in any project, but cross probing between tools can give strange results.

Okno Menadżera projektu

main window

The KiCad project manager window is composed of a project tree view, a launch pane containing buttons used to run the various software tools, and a message window. The menu and the toolbar can be used to create, read and save project files.

Tool launcher

The tool launcher opens the different KiCad tools from the project manager. When opening the schematic or board editor, the project files will automatically be loaded.

The 8 buttons in the launcher correspond to the following commands (1 to 8, from left to right):

launch pane

1

Eeschema

Schematic editor.

2

LibEdit

Schematic symbol editor and symbol library manager.

3

Pcbnew

Board layout editor.

4

FootprintEditor

Footprint editor and footprint library manager.

5

Gerbview

Gerber file viewer. It can also display drill files.

6

Bitmap2component

Tool to build a footprint or a component from a B&W bitmap image to create logos.

7

Pcb Calculator

Tool to calculate track widths, and many other things.

8

Page Layout Editor

Page layout (drawing border and title block) editor

Drzewo projektu

The tree view shows a list of files inside the project folder.

project tree

Double-clicking on the schematic file runs the schematic editor, in this case opening the file pic_programmer.kicad_sch.

Kliknięcie podwójne na ikonę Pbcnew uruchomi edytor obwodów drukowanych PCB, w tym wypadku otwierając automatycznie plik pic_programmer.kicad_pcb.

Kliknięcie prawym klawiszem wywołuje podręczne menu, które pozwala na dodatkowe operacje na plikach.

Only files that KiCad understands how to open are displayed in the project tree view.

Górny pasek narzędzi

main toolbar

Górny pasek narzędzi programu KiCad pozwala na wykonanie niektórych podstawowych operacji na plikach (od lewej):

new project

Create a new project. If the default template file (kicad.kicad_pro) is found in kicad/template, it is copied into the working directory.

new project with template

Create a new project from an existing template.

open project

Open an existing project.

zip

Create a zip archive of the whole project. This includes schematic files, libraries, PCB, etc.

unzip

Extract a project zip archive into a directory. Files in the destination directory will be overwritten.

reload

Refresh the tree view, sometimes needed after a tree change.

directory browser

Open the project working directory in a file explorer.

Tworzenie nowego projektu

Most KiCad designs start with the creation of a project. There are two ways to create a project from the KiCad project manager: you may create an empty project, or create a project based on an existing template. This section will cover the creation of a new, empty project. Creating projects from templates is covered in the Project Templates section.

To create a new project, use the New Project…​ command in the File menu, click the New Project button in the top toolbar, or use the keyboard shortcut (Ctrl+N by default).

You will be prompted for a name to give your project. By default, a directory will be created for your project with the same name. For example, if you enter the name MyProject, KiCad will create the directory MyProject and the project file MyProject/MyProject.kicad_pro inside it.

If you already have a directory to store your project files in, you can uncheck the Create a new directory for the project checkbox in the New Project dialog.

It is strongly recommended that you store each KiCad project inside its own directory.

Once you select the name of your project, KiCad will create the following files inside the project directory:

example.kicad_pro

KiCad project file.

example.kicad_sch

Main schematic file.

example.kicad_pcb

Printed circuit board file.

Importing a project from another EDA tool

KiCad is able to import files created by some other software packages. Currently the following types of project are supported:

*.sch, *.brd

Eagle 6.x or newer (XML format)

*.csa, *.cpa

CADSTAR archive format

To import a project from one of these tools, choose the appropriate option from the Import Non-KiCad Project submenu of the File menu.

You will be prompted to select either a schematic or a board file in the import file browser dialog. The imported schematic and board files should have the same base file name (e.g. project.sch and project.brd). Once the requested files are selected, you will be asked to select a directory to store the resulting KiCad project.

KiCad configuration

The KiCad preferences can always be accessed from the Preferences menu, or by using the hotkey (default Ctrl+,). The Preferences dialog is shared between the running KiCad tools. Some preferences apply to all tools, and some are specific to a certain tool (such as the schematic or board editor).

Common preferences

preferences common

Auto save: When editing schematics and board files, KiCad can automatically save your work periodically. Set to 0 to disable this feature.

File history size: Configure the number of entries in the list of recently-opened files

3D cache file duration: KiCad creates a cache of 3D models in order to speed up the 3D viewer. You can configure how long to keep this cache before deleting old files.

Accelerated graphics antialising: KiCad can use different methods to prevent aliasing (jagged lines) when rendering using a graphics card. Different methods may look better on different hardware, so you may want to experiment to find the one that looks best to you.

Fallback graphics antialiasing: KiCad can also apply antialiasing when using the fallback graphics mode. Enabling this feature may result in poor performance on some hardware.

Text editor: Choose a text editor to use when opening text files from the project tree view.

PDF viewer: Choose a program to use when opening PDF files

Icon scale: Sets the size of the icons used in menus and buttons throughout KiCad. Choose Automatic to pick an appropriate icon scale automatically based on your operating system settings.

Canvas scale: Sets the scale of the drawing canvas used in the KiCad editors. Choose Automatic to pick an appropriate canvas scale automatically based on your operating system settings.

Show icons in menus: Enables icons in drop-down menus throughout the KiCad user interface.

Icons in menus are not displayed on some operating systems.

Prefer selection to dragging: When enabled, clicking and dragging the mouse will always perform a selection operation, even when you start dragging on top of an object. When disabled, clicking and dragging on top of an object that can be moved will perform a move operation.

Warp mouse to origin of moved object: When enabled, the mouse cursor will be repositioned (warped) to the origin of an object when you start a move command on that object.

First hotkey selects tool: When disabled, pressing the hotkey for a command such as Add Wire will immediately start the command at the current cursor location. When enabled, pressing the hotkey the first time will just select the Add Wire tool but will not immediately begin a wire.

Automatically backup projects: When enabled, KiCad projects will be archived to ZIP files automatically according to the settings below. The archives will be stored in a subfolder of the project folder. Backups are created when saving files in the project.

Create backups when auto save occurs: When enabled, a backup will be created every time an automatic file save occurs (if the backup is permitted by the settings below). This setting has no effect if the auto save interval is set to 0 (disabled).

Maximum backups to keep: When creating a new backup, the oldest backup file will be deleted to keep the total number of backup files below this limit.

Maximum backups per day: When creating a new backup, the oldest backup file created on the current day will be deleted to stay below this limit.

Minimum time between backups: If backup is triggered (for example, by saving a board file), the backup will not be created if an existing backup file is newer than this limit.

Maximum total backup size: When creating a new backup file, the oldest backup files will be deleted to keep the total size of the backup files directory below this limit.

Remember open files for next project launch: When checked, KiCad will re-open the schematic and board editor if they were open the last time you closed the project manager.

Mouse and touchpad preferences

preferences mouse and touchpad

Center and warp cursor on zoom: When enabled, zooming using the hotkeys or mouse wheel will cause the view to be centered on the cursor location.

Use zoom acceleration: When enabled, scrolling the mouse wheel or touchpad faster will cause the zoom to change faster.

Zoom speed: Controls how much the zoom changes for a given amount of scrolling the mouse wheel or touchpad. Use Automatic to set a default value depending on your operating system.

Automatically pan while moving object: When enabled, the view can be panned while moving an object by moving close to the edge of the canvas.

Auto pan speed: Controls how fast the canvas pans while moving an object.

Mouse buttons: You can set the behavior of dragging the middle and right mouse buttons to zoom the view, pan the view, or have no effect.

The left mouse button is always used for selecting and manipulating objects.

Mouse wheel and touchpad scrolling: You can set the behavior of scrolling the mouse wheel or vertical motion of the touchpad while pressing certain modifier keys.

Pan lef/tright with horizontal touchpad or scroll wheel movement: When enabled, you can pan the view using the touchpad or horizontal scroll wheel (if present on your mouse).

Hotkey preferences

preferences hotkeys

You can use this dialog to customize the hotkeys used to control KiCad. The hotkeys in the Common section are shared between every KiCad program. Hotkeys for each specific KiCad program are shown when that program is running. You can assign the same hotkey to a different action in different KiCad programs (for example, the schematic editor and the board editor), but you cannot assign a hotkey to more than one action in the same program.

There are many available commands, and so not all of them have a hotkey assigned by default. You can add a hotkey to any command by double-clicking on the command in the list. If you choose a hotkey that is already assigned to a different command, you can choose to use that hotkey on your chosen command, which will remove the hotkey assignment from the conflicting command.

Changes that you have made to hotkey assignments are shown with a * character at the end of the command name. You can undo changes to a specific command by right-clicking that command and selecting Undo Changes, or you can undo all changes with the button below the command list.

Importing hotkeys

Hotkey preferences are stored in .hotkeys files in the KiCad settings directory (see the Settings section for information about where the settings directory is on your operating system). If you have configured KiCad hotkeys the way you like on one computer, you can transfer that configuration to another computer by importing the appropriate .hotkeys file(s).

Konfiguracja ścieżek dostępu

W programie KiCad, należy zdefiniować parę ścieżek dostępu używając do tego zmiennych systemowych. Kilka zmiennych jest definiowanych przez program KiCad, i może być użyta do przekazania do programu odpowiednich ścieżek, takich jak ścieżki do bibliotek, ścieżki do definicji obiektów 3D, itp …​

Jest to pomocne w przypadku gdy ścieżki absolutne nie są znane lub zmieniają się (np. gdy projekt jest przenoszony z jednego komputera na inny), a także gdy ścieżka bazowa jest wspólna dla wielu podobnych elementów. Rozważmy następujące elementy, które mogą być instalowane w różnych miejscach:

 • Schematic symbol libraries

 • Footprint libraries

 • Pliki z kształtami 3D używane w definicjach footprintów

Przykładowo, pełna ścieżka do biblioteki Connect.pretty gdy wykorzystuje się zmienną systemową KISYSMOD powinna być zapisana jako ${KISYSMOD}/Connect.pretty

The PreferencesConfigure Paths…​ menu allows you to define paths for some built-in KiCad environment variables, and add your own environment variables to define personal paths, if needed.

Zmienne systemowe programu KICAD:

KICAD6_SYMBOL_DIR

Base path of symbol library files.

KICAD6_FOOTPRINT_DIR

Base path of footprint library files.

KICAD6_3DMODEL_DIR

Base path of 3D models used in footprints.

KICAD6_TEMPLATE_DIR

Location of project templates installed with KiCad.

KICAD_USER_TEMPLATE_DIR

Location of personal project templates.

KICAD6_SCRIPTING_DIR

Location of Python scripts installed with KiCad.

KICAD6_USER_SCRIPTING_DIR

Location of personal Python scripts.

configure path dlg

Some advanced environment variables can be set to customize KiCad’s behavior. These variables are not shown in the environment variable configuration dialog by default. Changing these variables will not result in KiCad moving any files from the default location to the new location, so if you change these variables you will need to copy any desired settings or files manually.

Additional environment variables:

KICAD_CONFIG_HOME

Base path of KiCad configuration files. Subdirectories will be created within this directory for each KiCad minor version.

KICAD_DOCUMENTS_HOME

Base path of KiCad user-modifiable documents, such as templates, Python scripts, libraries, etc. Subdirectories will be created within this directory for each KiCad minor version.

Należy pamiętać, że zmienna KIPRJMOD jest zawsze wewnętrznie definiowana przez program KiCad, i wskazuje na absolutną ścieżkę dostępu do bieżącego projektu.

Przykładowo, ${KIPRJMOD}/Connect.pretty jest zawsze odnośnikiem do folderu Connect.pretty (Biblioteka footprintów typu Pretty) wewnątrz folderu bieżącego projektu.

Jeśli zmodyfikujemy konfigurację ścieżek, należy zawsze zamknąć program KiCad, oraz ponownie go uruchomić, by zapobiec błędom związanym z użyciem niepoprawnych ścieżek dostępu.

Libraries configuration

The PreferencesManage Symbol Libraries…​ menu let you manage the library list files called symbol library table (sym-lib-table).

Likewise, use the PreferencesManage Footprint Libraries…​ menu to manage the library list files called footprint library table (fp-lib-table).

There are 2 library list files: the first (located in the user home directory) is global for all projects and the second (located in the project directory) is optional and specific to the project.

Szablony użytkownika

Użycie szablonu ułatwiaj konfigurację nowego projektu bazując na predefiniowanych ustawieniach. Szablony mogą zawierać wstępnie zdefiniowane kontury obwodu drukowanego, położenia specyficznych złącz, wstępnie narysowane fragmenty schematu, wstępnie ustalone zasady projektowe, itp. Możliwe jest również skorzystanie z kompletnych schematów jak i PCB jako źródeł plików szablonu.

Używanie szablonów

Polecenie Plik → Nowy projekt → Nowy za pomocą szablonu otwiera okno dialogowe służące do wyboru szablonu:

template selector

Pojedyncze kliknięcie na ikonę szablonu powoduje pokazanie informacji o zawartości szablonu. Późniejsze kliknięcie przycisku OK utworzy nowy projekt. Pliki szablonu zostaną skopiowane do nowej lokalizacji projektu oraz zostaną im zmienione nazwy plików na zgodne z nazwą projektu.

Po wybraniu jednego z szablonów:

template selected

Miejsce przechowywania szablonów:

KiCad przy wyszukiwaniu szablonów przeszukuje następujące ścieżki:

 • ścieżka zdefiniowana w zmiennej KICAD_USER_TEMPLATE_DIR

 • ścieżka zdefiniowana w zmiennej KICAD_TEMPLATE_DIR

 • Szablony systemowe: <kicad bin dir>/../share/template/

 • Szablony użytkownika:

  • Unix: ~/kicad/template/

  • Windows: C:\Documents and Settings\username\My Documents\kicad\template or C:\Users\username\Documents\kicad\template

  • Mac: ~/Documents/kicad/template/

Tworzenie szablonów

Nazwa szablonu jest nazwą katalogu, w którym zapisano poszczególne pliki wchodzące w jego skład. Wewnętrzny katalog metadanych, w podfolderze zwanym meta, zawiera specyficzne pliki dostarczające podstawowych informacji o szablonie.

Folder metadanych musi zawierać jeden obowiązkowy plik, ale może zawierać także dodatkowe pliki. Wszystkie pliki muszą być utworzone przez użytkownika za pomocą edytora tekstu lub z pomocą gotowych projektów, oraz umieszczone w odpowiednio przygotowanej strukturze plików.

All files and directories in a template are copied to the new project path when a project is created using a template, except meta. Files and directories containing the template name will be renamed with the new project file name.

For example, creating a project called newproject from a template named example:

Files in template example directory

Files created in project newproject directory

example.kicad_pro
example.kicad_sch
example.kicad_pcb
example-first.kicad_sch
second-example.kicad_sch
third.kicad_sch
third.kicad_pcb

newproject.kicad_pro
newproject.kicad_sch
newproject.kicad_pcb
newproject-first.kicad_sch
second-newproject.kicad_sch
third.kicad_sch
third.kicad_pcb

A template does not need to contain a complete project, if a required project file is missing, KiCad will create it using its default create project behavior:

Files in template example directory

Files created in newproject directory

example.kicad_sch
first-example.kicad_sch
first-example.kicad_pcb
second-example.kicad_sch
second-example.kicad_pcb

newproject.kicad_sch
first-newproject.kicad_sch
first-newproject.kicad_pcb
second-newproject.kicad_sch
second-newproject.kicad_pcb
newproject.kicad_pro (default)
newproject.kicad_pcb (default)

As an exception to the template name renaming rule, if one project file (.kicad_pro) exists and its name doesn’t match the template name, KiCad will do the renaming based on that project file name instead:

Files in template example directory

Files created in newproject directory

example.kicad_sch
example.kicad_pcb
first-example.kicad_pro
first-example.kicad_sch
first-example.kicad_pcb
second-example.kicad_sch
second-example.kicad_pcb

example.kicad_sch
example.kicad_pcb
newproject.kicad_pro
newproject.kicad_sch
newproject.kicad_pcb
second-example.kicad_sch
second-example.kicad_pcb

It is not recommended to create a template with multiple project files.

Template example

Poniżej znajduje się przykładowa zawartość głównego katalogu z szablonem płytki rozszerzającej Raspberrypi-Gpio:

template tree

Oraz jego katalog z metadanymi:

template tree meta

Wymagane pliki:

meta/info.html

Sformatowana w HTML informacja opisująca szablon.

The <title> tag determines the actual name of the template that is exposed to the user for template selection. Note that the project template name will be cut off if it’s too long.

Użycie HTML oznacza, że można bardzo łatwo dodać ilustracje w opisach. Jednak trzeba mieć na uwadze, że podzbiór dozwolonych tagów HTML jest ograniczony.

Poniżej znajduje się przykład pliku info.html:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html;
charset=windows-1252">
<TITLE>Raspberry Pi - Expansion Board</TITLE>
</HEAD>
<BODY LANG="fr-FR" DIR="LTR">
<P>This project template is the basis of an expansion board for the
<A HREF="http://www.raspberrypi.org/" TARGET="blank">Raspberry Pi $25
ARM board.</A> <BR><BR>This base project includes a PCB edge defined
as the same size as the Raspberry-Pi PCB with the connectors placed
correctly to align the two boards. All IO present on the Raspberry-Pi
board is connected to the project through the 0.1&quot; expansion
headers. <BR><BR>The board outline looks like the following:
</P>
<P><IMG SRC="brd.png" NAME="brd" ALIGN=BOTTOM WIDTH=680 HEIGHT=378
BORDER=0><BR><BR><BR><BR>
</P>
<P>(c)2012 Brian Sidebotham<BR>(c)2012 KiCad Developers</P>
</BODY>
</HTML>

Pliki opcjonalne:

meta/icon.png

Ikona o rozmiarze 64x64 pikseli, w formacie PNG, która zostanie użyta jako ikona na pasku wyboru szablonu w oknie dialogowym wyboru szablonu.

Każda inna ilustracja użyta w meta/info.html, tak jak przykładowa ilustracja płytki w oknie dialogowym, jest ta samo umieszczona w tym folderze.