Podręcznik użytkownika

This document is Copyright © 2010-2021 by its contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), version 3.0 or later.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Zespół programu KiCad.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <[email protected]>, 2014-2015.

Kontakt

The KiCad project welcomes feedback, bug reports, and suggestions related to the software or its documentation. For more information on how to sumbit feedback or report an issue, please see the instructions at https://www.kicad.org/help/report-an-issue/

Wprowadzenie do GerbView

GerbView to przeglądarka plików Gerber (w formacie RS274X) oraz plików wierceń Excellon. Pozwala na wyświetlenie do 32 warstw jednocześnie.

By uzyskać więcej informacji na temat formatu plików Gerber należy przeczytać Specyfikację formatu plików Gerber. Szczególy na temat fomratu plików Excellon można znaleźć w Opisie formatu Excellon.

Interfejs użytkownika

Główne okno aplikacji

gerbview_main_screen_png

Top toolbar

delete_gerber_png

Clear all layers

load_gerber_png

Load Gerber files

gerbview_drill_file_png

Load Excellon drill files

sheetset_png

Set page size

print_button_png

Print

zoom_redraw_png

Redraw view

zoom_in_png zoom_out_png

Zoom in or out

zoom_fit_in_page_png

Zoom to fit page

zoom_area_png

Zoom to selection

gerbview_top_layer_png

Select active layer

gerbview_top_info_png

Display info about active layer

gerbview_x2_component_png

Highlight items belonging to selected component (Gerber X2)

gerbview_x2_net_png

Highlight items belonging to selected net (Gerber X2)

gerbview_x2_attributeo_png

Highlight items with the selected attribute (Gerber X2)

gerbview_top_dcode_png

Highlight items of selected D Code on the active layer

Lewy pasek narzędzi

cursor_png

Select items

measurement_png

Measure between two points

grid_png

Toggle grid visibility

polar_coord_png

Toggle polar coordinates display

unit_inch_png unit_mm_png unit_mm_png

Select inch, mils, or millimeter units

cursor_shape_png

Toggle full-screen cursor

pad_sketch_png

Display flashed items in sketch (outline) mode

track_sketch_png

Display lines in sketch (outline) mode

opt_show_polygon_png

Display polygons in sketch (outline) mode

gerbview_show_negative_objects_png

Show negative objects in ghost color

show_dcodenumber_png

Show/hide D Codes

gbr_select_mode2_png

Display layers in diff (compare) mode

contrast_mode_png

Toggle inactive layers between normal and dimmed display

layers_manager_png

Show/hide layer manager

flip_board_24

Show Gerbers as mirror image

Panel zarządzania warstwami

gerbview_layer_manager_png

Menadżer warstw kontroluje wyświetlanie poszczególnych warstw. Strzałka wskazuje aktywną warstwę, i każda z warstw może być wyświetlona bądź ukryta przez zmianę stanu znacznika.

Polecenia przypisane klawiszom myszy:

  • Lewy klawisz: Wybór aktualnej warstwy

  • Prawy klawisz: opcje ukrycia/pokazania/sortowania warstw

  • Środkowy klawisz lub podwójne kliknięcie (na znacznikach koloru): wybór aktualnego koloru warstwy

Zakładka Warstwy pozwala zarządzać widocznością oraz kolorem wszystkich wczytanych plików Gerber oraz plików wierceń. Zakładka Elementy pozwala zaś kontrolować sposobem wyświetlania siatki, kodami D-Code oraz obiektami negatywowymi.

Polecenia menu

gerbview_file_menu_png
  • Export to PCB Editor is a limited capability to export Gerber files into a KiCad PCB. The final result depends on what features of the RS-274X format are used in the original Gerber files: rasterized items cannot be converted (typically negative objects), flashed items are converted to vias, lines are converted to track segments (or graphic lines for non-copper layers).

Tools menu

gerbview_tools_menu_png
  • Lista D-Kodów pokazuje D-kody jakie zostały użyte oraz ich parametry.

  • Show Source displays the Gerber file contents of the active layer in a text editor.

  • Measure Tool allows measuring the distance between two points.

  • Wyczyść bieżącą warstwę kasuje zawartość aktywnej warstwy.

Drukowanie

To print layers, use the print_button_png icon or the File → Print menu.

Be sure items are inside the printable area. Use sheetset_png to select a suitable page format.

Nie należy zapominać, że fotoplotery używają zwykle dużego pola roboczego, znacznie przekraczającego rozmiar strony używany w drukarkach. Przesunięcie wszystkich warstw może być zatem konieczne.